mcnd_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc MCND

MCND (엠시엔디)(Music Creates New Dream) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 5 thành viên trực thuộc TOP Media. Nhóm…
kingdom_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc KINGDOM

KINGDOM (킹덤) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 7 thành viên trực thuộc GF Entertainment. Nhóm gồm: Dann, Arthur,…
dkb_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc DKB

DKB (다크비)(Dark Brown Eyes) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 9 thành viên trực thuộc Brave Entertainment. Nhóm gồm:…
tvxq_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc TVXQ

TVXQ (동방신기) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 2 thành viên trực thuộc SM Entertainment. Nhóm gồm: Yunho và…
ikon_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc iKON

iKON (아이콘) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 6 thành viên trực thuộc YG Entertainment. Nhóm gồm: Bobby, Jay,…
winner_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc WINNER

WINNER (위너) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 4 thành viên trực thuộc YG Entertainment. Nhóm gồm: Yoon (Seungyoon),…
trendz_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc TRENDZ

TRENDZ (트렌드지) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 7 thành viên trực thuộc Interpark Music Plus. Nhóm gồm: Havit,…
verivery_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc VERIVERY

VERIVERY (베리베리) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 7 thành viên trực thuộc Jellyfish Entertainment. Nhóm gồm: Dongheon, Hoyoung,…
tempest_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc TEMPEST

TEMPEST (템페스트) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 7 thành viên trực thuộc Yuehua Entertainment. Nhóm gồm: Hanbin, Hyeongseop,…
mirae_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc MIRAE

MIRAE (미래소년) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 7 thành viên trực thuộc DSP Media. Nhóm gồm: Junhyuk, Lien,…