bvndit_seungeun_profile

Thông tin Profile Seungeun – Thành viên nhóm nhạc BVNDIT

Seungeun (승은) tên thật là Shim Seung Eun (심승은), sinh ngày 27 tháng 12 năm 2000 tại Gwangju, Hàn Quốc.…
bvndit_simyeong_profile

Thông tin Profile Simyeong – Thành viên nhóm nhạc BVNDIT

Simyeong (시명) tên thật là Lee Si Myeong (이시명), sinh ngày 27 tháng 5 năm 1999 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc.…
bvndit_jungwoo_profile

Thông tin Profile Jungwoo – Thành viên nhóm nhạc BVNDIT

Jungwoo (정우) tên thật là Uhm Jung Woo (엄정우), sinh ngày 2 tháng 4 năm 1999 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc.…
bvndit_songhee_profile

Thông tin Profile Songhee – Thành viên nhóm nhạc BVNDIT

Songhee (송희) tên thật là Yoon Song Hee (윤송희), sinh ngày 8 tháng 11 năm 1998 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc.…
bvndit_yiyeon_profile

Thông tin Profile Yiyeon – Thành viên nhóm nhạc BVNDIT

Yiyeon (이연) tên thật là Jung Da Sol (정다솔), sinh ngày 28 tháng 5 năm 1995 tại Gangwon-do, Hàn Quốc.…