oneus_xion_profile

Thông tin Profile Xion – Thành viên nhóm nhạc ONEUS

Xion (시온) tên thật là Son Dong Ju (손동주), sinh ngày 10 tháng 1 năm 2000 tại Seoul, Hàn Quốc.…
oneus_hwanwoong_profile

Thông tin Profile Hwanwoong – Thành viên nhóm nhạc ONEUS

Hwanwoong (환웅) tên thật là Yeo Hwan Woong (여환웅), sinh ngày 26 tháng 8 năm 1998 tại Seoul, Hàn Quốc.…
oneus_keonhee_profile

Thông tin Profile Keonhee – Thành viên nhóm nhạc ONEUS

Keonhee (건희) tên thật là Lee Keon Hee (이건희), sinh ngày 27 tháng 6 năm 1998 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc.…
oneus_leedo_profile

Thông tin Profile Leedo – Thành viên nhóm nhạc ONEUS

Leedo (이도) tên thật là Kim Gun Hak (김건학), sinh ngày 26 tháng 7 năm 1997 tại Gyeonggi, Hàn Quốc.…
oneus_seoho_profile

Thông tin Profile Seoho – Thành viên nhóm nhạc ONEUS

Seoho (서호) tên thật là Lee Seo Ho (이서호), sinh ngày 7 tháng 6 năm 1996 tại Busan, Hàn Quốc.…
oneus_ravn_profile

Thông tin Profile Ravn – Thành viên nhóm nhạc ONEUS

Ravn (레이븐) tên thật là Kim Young Jo (김영조), sinh ngày 2 tháng 9 năm 1995 tại Yongin, Hàn Quốc.…