p1harmony_jongseob_profile

Thông tin Profile Jongseob – Thành viên nhóm nhạc P1Harmony

Jongseob (종섭) tên thật là Kim Jong Seob (김종섭), sinh ngày 19 tháng 11 năm 2005 tại Gyeonggi, Hàn Quốc.…
p1harmony_soul_profile

Thông tin Profile Soul – Thành viên nhóm nhạc P1Harmony

Soul (소울) tên thật là Haku Shota (白翔太), sinh ngày 1 tháng 2 năm 2005 tại Nhật Bản. Anh ấy…
p1harmony_intak_profile

Thông tin Profile Intak – Thành viên nhóm nhạc P1Harmony

Intak (인탁) tên thật là Hwang In Tak (황인탁), sinh ngày 31 tháng 8 năm 2003 tại Yangju, Hàn Quốc.…
p1harmony_jiung_profile

Thông tin Profile Jiung – Thành viên nhóm nhạc P1Harmony

Jiung (지웅) tên thật là Choi Ji Ung (최지웅), sinh ngày 7 tháng 10 năm 2001 tại Hàn Quốc. Anh…
p1harmony_theo_profile

Thông tin Profile Theo – Thành viên nhóm nhạc P1Harmony

Theo (테오) tên thật là Choi Tae Yang (최태양), sinh ngày 1 tháng 7 năm 2001 tại Hàn Quốc. Anh…
p1harmony_keeho_profile

Thông tin Profile Keeho – Thành viên nhóm nhạc P1Harmony

Keeho (기호) tên thật là Yoon Kee Ho (윤기호), sinh ngày 27 tháng 9 năm 2001 tại Toronto, Canada. Anh…