the_boyz_eric_profile

Thông tin Profile Eric – Thành viên nhóm nhạc The Boyz

Eric (에릭) tên thật là Son Young Jae (손영재), sinh ngày 22 tháng 12 năm 2000 tại Seoul, Hàn Quốc.…
the_boyz_sunwoo_profile

Thông tin Profile Sunwoo – Thành viên nhóm nhạc The Boyz

Sunwoo (선우) tên thật là Kim Sun Woo (김선우), sinh ngày 12 tháng 4 năm 2000 tại Gyeonggi, Hàn Quốc.…
the_boyz_juhaknyeon_profile

Thông tin Profile Juhaknyeon – Thành viên nhóm nhạc The Boyz

Juhaknyeon (주학년) tên thật là Ju Hak Nyeon (주학년), sinh ngày 9 tháng 3 năm 1999 tại Jeju, Hàn Quốc.…
the_boyz_q_profile

Thông tin Profile Q – Thành viên nhóm nhạc The Boyz

Q (큐) tên thật là Ji Chang Min (지창민), sinh ngày 5 tháng 11 năm 1998 tại Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc.…
the_boyz_new_profile

Thông tin Profile New – Thành viên nhóm nhạc The Boyz

New (뉴) tên thật là Choi Chan Hee (최찬희), sinh ngày 26 tháng 4 năm 1998 tại Jeonju, Hàn Quốc.…
the_boyz_kevin_profile

Thông tin Profile Kevin – Thành viên nhóm nhạc The Boyz

Kevin (케빈) tên thật là Kevin Moon (케빈 문), sinh ngày 23 tháng 2 năm 1998 tại Gwangju, Hàn Quốc.…
the_boyz_juyeon_profile

Thông tin Profile Juyeon – Thành viên nhóm nhạc The Boyz

Juyeon (주연) tên thật là Lee Ju Yeon (이주연), sinh ngày 15 tháng 1 năm 1998 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc.…
the_boyz_hyunjae_profile

Thông tin Profile Hyunjae – Thành viên nhóm nhạc The Boyz

Hyunjae (현재) tên thật là Lee Jae Hyun (이재현), sinh ngày 13 tháng 9 năm 1997 tại Incheon, Hàn Quốc.…
the_boyz_younghoon_profile

Thông tin Profile Younghoon – Thành viên nhóm nhạc The Boyz

Younghoon (영훈) tên thật là Kim Young Hoon (김영훈), sinh ngày 8 tháng 8 năm 1997 tại Incheon, Hàn Quốc.…
the_boyz_jacob_profile

Thông tin Profile Jacob – Thành viên nhóm nhạc The Boyz

Jacob (제이콥) tên thật là Jacob Bae (배제이콥), sinh ngày 30 tháng 5 năm 1997 tại Toronto, Canada. Anh ấy…