to1_woonggi_profile

Thông tin Profile Woonggi – Thành viên nhóm nhạc TO1

Woonggi (웅기) tên thật là Cha Woong Gi (차웅기), sinh ngày 23 tháng 4 năm 2002 tại Seoul, Hàn Quốc.…
to1_jerome_profile

Thông tin Profile Jerome – Thành viên nhóm nhạc TO1

Jerome (제롬) tên thật là Oh Sung Min (오성민), sinh ngày 25 tháng 8 năm 2001 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc.…
to1_kyungho_profile

Thông tin Profile Kyungho – Thành viên nhóm nhạc TO1

Kyungho (경호) tên thật là Jang Kyung Ho (장경호), sinh ngày 7 tháng 5 năm 2001 tại Seoul, Hàn Quốc.…
to1_j.you_profile

Thông tin Profile J.You – Thành viên nhóm nhạc TO1

J.You (제이유) tên thật là Kim Je You (김제유), sinh ngày 2 tháng 11 năm 2000 tại Gyeongsangnam-do, Hàn Quốc.…
to1_minsu_profile

Thông tin Profile Minsu – Thành viên nhóm nhạc TO1

Minsu (민수) tên thật là Kim Min Su (김민수), sinh ngày 20 tháng 3 năm 2000 tại Cheongju, Hàn Quốc.…
to1_jisu_profile

Thông tin Profile Jisu – Thành viên nhóm nhạc TO1

Jisu (지수) tên thật là Choi Ji Su (최지수), sinh ngày 19 tháng 1 năm 2000 tại Busan, Hàn Quốc.…
to1_chan_profile

Thông tin Profile Chan – Thành viên nhóm nhạc TO1

Chan (찬) tên thật là Cho Chan Hyuk (조찬혁), sinh ngày 8 tháng 12 năm 1999 tại Chungcheongnam-do, Hàn Quốc.…
to1_donggeon_profile

Thông tin Profile Donggeon – Thành viên nhóm nhạc TO1

Donggeon (동건) tên thật là Song Dong Geon (송동건), sinh ngày 15 tháng 7 năm 1999 tại Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc.…
to1_chihoon_profile

Thông tin Profile Chihoon – Thành viên nhóm nhạc TO1

Chihoon (치훈) tên thật là Choi Chi Hoon (최치훈), sinh ngày 27 tháng 4 năm 1999 tại Incheon, Hàn Quốc.…
to1_jaeyun_profile

Thông tin Profile Jaeyun – Thành viên nhóm nhạc TO1

Jaeyun (재윤) tên thật là Lee Jae Yun (이재윤), sinh ngày 16 tháng 8 năm 2000 tại Daegu, Hàn Quốc. Anh…