victon_subin_profile

Thông tin Profile Subin – Thành viên nhóm nhạc VICTON

Subin (수빈) tên thật là Jung Su Bin (정수빈), sinh ngày 5 tháng 4 năm 1999 tại Daejeon, Hàn Quốc.…
victon_byungchan_profile

Thông tin Profile Byungchan – Thành viên nhóm nhạc VICTON

Byungchan (병찬) tên thật là Choi Byung Chan (최병찬), sinh ngày 12 tháng 11 năm 1997 tại Jeonju, Hàn Quốc.…
victon_hanse_profile

Thông tin Profile Hanse – Thành viên nhóm nhạc VICTON

Hanse (한세) tên thật là Do Han Se (도한세), sinh ngày 25 tháng 9 năm 1997 tại Hàn Quốc. Anh…
victon_sejun_profile

Thông tin Profile Sejun – Thành viên nhóm nhạc VICTON

Sejun (세준) tên thật là Lim Se Jun (임세준), sinh ngày 4 tháng 5 năm 1996 tại Seoul, Hàn Quốc.…
victon_chan_profile

Thông tin Profile Chan – Thành viên nhóm nhạc VICTON

Chan (찬) tên thật là Heo Chan (허찬), sinh ngày 14 tháng 12 năm 1995 tại Seongnam, Hàn Quốc. Anh…
victon_seungwoo_profile

Thông tin Profile Seungwoo – Thành viên nhóm nhạc VICTON

Seungwoo (승우) tên thật là Han Seung Woo (한승우), sinh ngày 24 tháng 12 năm 1994 tại Busan, Hàn Quốc.…
victon_seungsik_profile

Thông tin Profile Seungsik – Thành viên nhóm nhạc VICTON

Seungsik (승식) tên thật là Kang Seung Sik (강승식), sinh ngày 16 tháng 4 năm 1995 tại Gyeonggi, Hàn Quốc.…